KOSTRA-tall for 2018 er publisert

Kommunal vannforsyning SSB 2

SSB har publisert sin årlige statistikk for kommunal vannforsyning og avløpshåndtering. Hovedbildet er god drikkevannskvalitet og at flere forsynes av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde. På avløpssiden er det flere av anleggene som har oppfylt rensekravene i 2018 enn i 2017, men det er fortsatt bare 60 % av innbyggerne som er tilknyttet offentlige renseanlegg som oppfyller rensekravene. På ledningssiden er det behov for å øke fornyelsestakten både på vann og avløp.

Vannforsyning

4,5 millioner av landets innbyggere var i 2018 tilknyttet de om lag 1100 kommunalt eide vannverkene, tilsvarende 85 % av landets befolkning. I tillegg var 0,2 mill. innbyggere tilknyttet 870 ulike typer private eide vannverk/samvirkevannverk, hvorav de fleste er små vannforsyninger i distriktene. Det er fra 2017 til 2018 en øking på nærmere 390 000 personer som får vann fra grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde.

Av innbyggerne som var tilknyttet kommunale vannverk, fikk 98,3 % vann som tilfredsstilte kravene til E.coli (parameter for bakteriologisk kvalitet), i underkant av 99 % fikk vann med tilfredsstillende farge, mens 98,3 % hadde tilfredsstillende surhetsgrad (pH) på drikkevannet.

De kommunale vannverkene produserte 703 millioner kubikkmeter vann i 2018, mot 680 millioner kubikkmeter året før. 30 % er beregnet å gå tapt i form av lekkasjer, dette tilsvarer ca. 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Husholdningsforbruket er estimert til 180 liter per person i døgnet. Dette mener vi er for høyt, men skyldes måten spesifikt forbruk beregnes på hos SSB.  Undersøkelser basert på husvannmålere viser at forbruket er i snitt ca 140 liter per person og døgn. For 2018 er det beregnet at ca. 36 % av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler.

Det kommunale vannledningsnettet utgjorde totalt 48.800 km. Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er beregnet til 33 år på landsbasis (gjelder ledningsnett med kjent alder).

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet var 0,70 % som glidende snitt for treårsperioden 2016-2018. Antall lekkasjereparasjoner er beregnet til ca 4.000 i 2018, tilsvarende snaut 1 reparasjon per 10 km.

Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannleveransen er for 2018 beregnet til 46 minutter per person, hvorav 10 minutter var ikke-planlagte avbrudd fra vannverkenes side. 94 % av de kommunale vannverkene rapporterte for 2018 å ha en beredskapsplan for uønskede hendelser.

Vannforsyning SSB

Mer statistikk fra SSB om vannforsyning finner du her.

Avløpshåndtering

4,6 millioner av landets innbyggere (85 % av befolkningen) var i 2018 tilknyttet de om lag 2250 kommunale avløpsanleggene med kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer. I tillegg var 0,1 mill. innbyggere tilknyttet 450 ulike typer privat eide avløpsanlegg over 50 pe, hvorav de fleste er campingplasser og andre typer turistanlegg i distriktene.

Nærmere 59 % av de tilknyttede innbyggerne var koblet til et avløpsanlegg som oppfylte rensekravene i 2018. I overkant av 35 % var tilknyttet et anlegg hvor kravene ikke ble oppfylt, mens 7 % var tilknyttet anlegg der datagrunnlaget ikke er tilfredsstillende nok til en reell vurdering. 

Det kommunale avløpsledningsnettet var i sum 56.700 km. Av dette utgjorde spillvannsnettet 37.900 km, fordelt på 6.900 km fellessystem og 31.000 km separate spillvannsledninger. Separate overvannsledninger utgjorde 18.800 km. Spillvannsnettets gjennomsnittlige alder ble beregnet til drøyt 30 år på landsbasis (gjelder ledningsnett med kjent alder).

Fornyelsen av det kommunale spillvannsnettet var 0,6 % som glidende snitt for treårsperioden 2016- 2018.  For 2018 var den på 0.57 %

Utskiftingen av spillvannsnettet i 2018 var om lag 218 km, mens det samtidig ble lagt 322 km nytt spillvannsnett. Utbygging av nytt ledningsnett skjer dermed fortsatt raskere enn fornyelse av eksisterende ledninger, noe som har vært tilfelle siden rapporteringen startet i 2002. 

Antall kloakkstopper på spillvannsnettet gikk ned med 5 % i 2018, 1935 mot 2030 i 2017. Kommunene har på landsbasis erkjent erstatningsansvar for ca.320 saker med kjelleroversvømmelser.

Avløpsrensing SSB

Mer statistikk fra SSB om avløpshåndtering finner du her.

Vann- og avløpsgebyrer

En norsk husstand betalte i 2018 i gjennomsnitt 3737 kr i årsgebyr for vannforsyningstjenesten og 4143 kr i årsgebyr for avløpstjenesten. Til sammen betalte gjennomsnittshusstanden 7880 kr i vann- og avløpsgebyr til kommunen i 2018, tilsvarende kr 9850 når merverdiavgift til staten er inkludert. Det tilsvarer 27 kr dagen samlet for vann- og avløpstjenestene. Med 2,17 personer i snitt per husholdning, gir det en daglig kostnad per person på 12 kr.

Mer statistikk fra SSB om gebyrer finner du her.

Utskrift

Web Analytics