6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse om regionreformen

7. mai, 2018 | Høringsuttalelser, Samfunnsutvikling

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi støtter ekspertutvalgets forslag om at vannforvaltningen fortsatt hjemles i plan- og bygningsloven, og at ansvaret forblir i fylkeskommunene.

Norsk Vanns høringsuttalelse omhandler del IV Klima, miljø og naturressurser, hvor vi spesifikt uttaler oss om vannforvaltningen.

Norsk Vann støtter ekspertutvalgets forslag om at vannforvaltningen fortsatt skal hjemles i plan- og bygningsloven, og at ansvaret fortsatt blir liggende hos fylkeskommunen. Vi vil understreke den sentrale rollen plan- og bygningsloven har for sikring og samordning blant annet av viktige samfunnsinteresser som drikkevann og overvann. Samtidig vil vi peke på behovet for styrking av fylkesmennene på forurensningsområdet og på en forutsigbar finansiering av vannområde-koordinatorer.

Norsk Vann finner grunn til å peke på den sentrale rollen som plan- og bygningsloven har når det gjelder å sikre og samordne samfunnets interesser på viktige vannområder, som drikkevann og overvann. Loven skal sikre bærekraftig forvaltning av våre felles vannressurser på tvers av sektorer og myndighetsnivåer.

Det er ingen av evalueringene som foreslår å endre organiseringen av vannforvaltnings-arbeidet, eller å fjerne tilknytningen av vannforskriften til plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette, støtter vi derfor ekspertutvalgets forslag om at dagens organisering videreføres.

Norsk Vann erfarer gjennom våre medlemmer at det er varierende innsats fra fylkesmennene på forurensningsområdet. Vi ser helt klart et behov for at fylkesmannens kapasitet og kompetanse på forurensningsområdet blir styrket, herunder på temaer som gjelder kommunale avløpsanlegg og avløpsanlegg i spredt bebyggelse, der det fortsatt er store utfordringer for mange kommuner. Vi ser med stor bekymring på den manglende prioriteringen av det viktige avløpsområdet fra sentrale miljømyndigheter, noe som gir seg utslag i mangelfull kapasitet hos både fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsnotatet kan du finne her.

Relaterte nyhetssaker

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober.  Rent drikkevann 84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal...

les mer
Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer