6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse om regionreformen

7. mai, 2018 | Høringsuttalelser, Samfunnsutvikling

Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nye oppgaver til fylkeskommunene. Vi støtter ekspertutvalgets forslag om at vannforvaltningen fortsatt hjemles i plan- og bygningsloven, og at ansvaret forblir i fylkeskommunene.

Norsk Vanns høringsuttalelse omhandler del IV Klima, miljø og naturressurser, hvor vi spesifikt uttaler oss om vannforvaltningen.

Norsk Vann støtter ekspertutvalgets forslag om at vannforvaltningen fortsatt skal hjemles i plan- og bygningsloven, og at ansvaret fortsatt blir liggende hos fylkeskommunen. Vi vil understreke den sentrale rollen plan- og bygningsloven har for sikring og samordning blant annet av viktige samfunnsinteresser som drikkevann og overvann. Samtidig vil vi peke på behovet for styrking av fylkesmennene på forurensningsområdet og på en forutsigbar finansiering av vannområde-koordinatorer.

Norsk Vann finner grunn til å peke på den sentrale rollen som plan- og bygningsloven har når det gjelder å sikre og samordne samfunnets interesser på viktige vannområder, som drikkevann og overvann. Loven skal sikre bærekraftig forvaltning av våre felles vannressurser på tvers av sektorer og myndighetsnivåer.

Det er ingen av evalueringene som foreslår å endre organiseringen av vannforvaltnings-arbeidet, eller å fjerne tilknytningen av vannforskriften til plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette, støtter vi derfor ekspertutvalgets forslag om at dagens organisering videreføres.

Norsk Vann erfarer gjennom våre medlemmer at det er varierende innsats fra fylkesmennene på forurensningsområdet. Vi ser helt klart et behov for at fylkesmannens kapasitet og kompetanse på forurensningsområdet blir styrket, herunder på temaer som gjelder kommunale avløpsanlegg og avløpsanlegg i spredt bebyggelse, der det fortsatt er store utfordringer for mange kommuner. Vi ser med stor bekymring på den manglende prioriteringen av det viktige avløpsområdet fra sentrale miljømyndigheter, noe som gir seg utslag i mangelfull kapasitet hos både fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsnotatet kan du finne her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer så snart som mulig og innen 9. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) Hilde Sandstedt, Rana kommune Morten Finborud,...

les mer
Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann er godt fornøyd med samarbeidet med VA og VVS Produsentene (VVP), og deltar på alle de fire VA-Messene som arrangeres i år.  Først ute på årets tour var Kristiansand tirsdag 8. mars, og det var tydelig at VA-folket satte pris på å endelig kunne møtes igjen...

les mer
Vannspeilet nummer 4 – 2021

Vannspeilet nummer 4 – 2021

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet er nå tilgjengelig på web og sendt ut digitalt til aktuelle mottakere. Bladet er også snart fysisk i postkassa. Temaer Blant temaene i denne utgaven av Vannspeilet kan du lese om hvordan Glitrevannverket utnytter potensiell energi fra...

les mer