6255 3030 post@norskvann.no

Høring: NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet

2. mai, 2023 | Høringer, Pågående høringer

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring offentlig utredning om generalistkommunesystemet.

Generalistkommuneutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon i november 2020, og fikk i oppdrag å skaffe til veie et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling. Utvalget skulle vurdere dagens generalistkommunesystem og hvilke forutsetninger og rammer kommunene har for å være generalistkommuner i dagens og framtidens velferdssamfunn. Utvalget skulle vurdere alternativer til dagens system. Utvalget overleverte sin utredning til Kommunal- og distriktsministeren 29. mars 2023.

Departementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor utredningen på høring. Høringsfristen til departementet er 1. oktober 2023.

Kontakt stabsleder Thomas Langeland Jørgensen innen 15. august, for å gi tilbakemelding på hva Norsk Vann bør vektlegge i sin høringsuttalelse.

Høringsbrev og utredningen finner du her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker