6255 3030 post@norskvann.no

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

8. apr, 2022 | Høringer, Pågående høringer

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for naturskade. I et eget kapittel omtaler utvalget hvordan hensyn til kvikkleire ivaretas ved utbygging og drift av infrastruktur som vann- og avløpsledninger.

Olje- og energidepartementet har sendt utvalgets utredning på høring med frist for å gi innspill 19.08.2022. Medlemmer som ønsker at vi skal videreformidle eventuelle merknader kan sende disse til Elin Riise innen 15.06.2022.

Relaterte nyhetssaker

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer