6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Forslag om å klargjøre kommuners oppgaver etter forurensningsloven

4. jul, 2023 | Høringer, Pågående høringer

Klima – og miljødepartementet foreslår å endre forurensningsloven og samtidig gi en egen forskrift om kommuners myndighet etter loven. Målet er å sikre at kommunenes oppgaver går direkte frem av lov og forskrift, og ikke av delegeringsvedtak, tildelingsbrev, rundskriv e.l.

Departementet foreslår også en liten endring i ansvarsfordelingen etter loven, slik at kommunene selv kan bestemme å overta ansvaret for drift og vedlikehold av et privat avløpsanlegg.

Kommunens myndighet foreslås samlet i én forskrift, som viser alle saksområdene kommunen har myndighet på. Forskriften skal hjemles i en ny § 82 tredje ledd. Departementet foreslår at også kommunens egen kompetanse til å gi lokale forskrifter og hvem som er klageistans går frem av forskriften.

Norsk Vann vil støtte departementets forslag om en egen forskrift som klargjør kommunens ansvar som forurensningsmyndighet, myndigheten til å fastsette lokale forskrifter og om hvem som er klageinstans. Vi er også positive til den foreslåtte endringen som gir kommuner mulighet til selv å bestemme at de skal overta ansvaret for drift og vedlikehold av et privat avløpsanlegg.

Du kan lese høringsforslaget som er sendt ut av Kommunal- og distriktsdepartementet her.

Norsk Vann ønsker dine innspill til hva vi bør ta med i høringen innen 25. september.

Innspill sendes til Elin Riise.

Departementets høringsfrist er 12. oktober 2023.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker