6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Foreslår endringer i IKS-loven

31. mai, 2022 | Høringer, Pågående høringer

Kommunal- og distriktsdepartementet har lagt ut på høring et forslag til endringer i IKS-loven og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskap.

Departementet foreslår blant annet økt møteoffentlighet og innsyn, å fjerne kravet om at departementet skal godkjenne oppløsning, krav om antall styremedlemmer, godtgjøring og å justere økonomibestemmelsene for å harmonisere disse til ny kommunelov.

I forslaget til ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper gir departementet utfyllende regler om innholdet i økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsmeldingen.

Departementet har forsøkt å ta hensyn til ønsket om å ha en egen selskapsform for kommuner og fylkeskommuner, samtidig som de fleste hovedsakelig driver med typiske lovpålagte oppgaver. Departementet legger til grunn at det er karakteren til oppgavene som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

Frist for innspill til departementet er 23. september. Les mer her.

Medlemmer som ønsker at vi skal videreformidle eventuelle merknader kan sende disse til Ida Stabo-Eeg innen 16. september.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for...

les mer
Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer