6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Dokument 8:35 S om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

29. nov, 2023 | Høringer, Pågående høringer

Høyre har fremmet et representantforslag i Stortinget om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren.

Forslagets vedtakspunkter er som følger:

  1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av hvordan selvkost som finansieringsmodell for vann- og avløpssektoren fungerer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024 med modeller for insentivordninger for å motivere til samarbeid og organisering i større enheter innenfor vann- og avløpssektoren.
  3. Stortinget ber regjeringen revidere forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) med mål om å forlenge perioden for når fremtidig overskudd må tilbakeføres eller underskudd kan fremføres
  4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av konsekvensene av å forlenge maksimal avskrivningstid på vann- og avløpsnettet i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregningskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner m.v.
  5. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med kommuneproposisjonen 2025 vurdere konsekvensene av å gi kommunene mulighet til å velge mellom å bruke kalkylerente eller reell rente i budsjetteringen av investeringer på selvkostområdet.

Hele representantforslaget kan du lese her. 

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har satt høringsfrist 1. februar 2024. Dersom dere har innspill til forslaget kan det sendes til Thomas L. Jørgensen innen 12. januar 2024.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker