6255 3030 post@norskvann.no

Har du innspill til forslag til strategiplan for Norsk Vann?

1. jul, 2022 | Høringer

Forslag til strategiplan for Norsk Vann 2023 – 2026 er utarbeidet. Den sendes nå på høring med frist 8. august.

Forslag til strategiplan er et resultat av en prosess hvor styret har vært styringsgruppe for arbeidet. Sekretariatet har vært delaktig i skrivearbeidet, og forankringen har vært gjennomført med de faste komiteer, IKS-nettverket, VASK-nettverket, KF/AS-nettverket og VA-yngre samt medlemsundersøkelse.

Ved oppstart av arbeidet ble foreliggende strategiplan gjennomgått. Utfra dette fant man at det var hensiktsmessig å videreføre hovedtrekkene og strukturen.

Vedlagt er forslag til ny strategiplan. Innspill og synspunkter sendes Norsk Vann senest 8. august. Endelig forslag til strategiplan behandles deretter av styret og oversendes årsmøtet. Årsmøtet avholdes 6. september i forbindelse med Norsk Vanns årskonferanse.

Utkast til strategiplan har følgende struktur:

  • Visjon
  • Virksomhetsidé
  • Verdier
  • Premisser for Norsk Vanns virksomhet
  • Utfordringsbildet
  • 4 hovedmål og til sammen 23 delmål

Visjon og verdier er uendret fra forrige strategiplan. Virksomhetsideen er justert noe for å ta hensyn til eksisterende medlemstilbud som ikke er fremhevet i hoved- og delmål. Premisser og utfordringsbildet er endret for bedre å speile dagens situasjon, og som bakteppe for hovedmål og delmål.

Strategiplanen retter seg mot hovedutfordringene i bransjen i kommende 4-års periode. Rammebetingelser, rekruttering, kompetanse, organisering, bærekraft, innovasjon, synlighet og omdømme er omtalt i hovedmål og delmål. Disse områdene må ses i en helhet og har bindinger til hverandre. Det presiseres at all Norsk Vann sin aktivitet ikke er beskrevet i målene. Målene fremhever det som skal være et hovedfokus i kommende strategiplanperiode. I virksomhetsidé og premisser er grunnlaget for Norsk Vanns arbeid i sin helhet beskrevet.

De nye foreslåtte hovedmålene er som følger:

  • Sikre at myndighetene legger til rette for gode rammebetingelser for vannbransjen
  • Vannbransjen skal ha tilgang til nok og riktig kompetanse
  • Vannbransjen skal ha en hensiktsmessig organisering og ha tilgang til bærekraftige og innovative løsninger
  • Viktigheten av tjenestene skal være synlig og vannbransjen skal ha et godt omdømme

Vi ser frem til å motta dine innspill!

Relaterte nyhetssaker