6255 3030 post@norskvann.no

For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

6. okt, 2020 | Avløp, Helse, Slam

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foreslår å opprette nytt overvåkingsprogram for resistente bakterier i avløpsvann og slam i Norge.

De har på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert om resistente bakterier og rester av antimikrobielle midler i anlegg for rensing av avløp og i avløpsslam som brukes som gjødselvare, utgjør en risiko for å spre antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet.

Rapporten viser at økologiske systemer blir påvirket av rester av antimikrobielle midler og resistente bakterier, men at en mangler forståelse av hvordan dette slår ut for dyr, mennesker og miljø, sier professor Yngvild Wasteson som har vært faglig leder av prosjektgruppa. Det er dessuten noe ulike synspunkter på hvilken betydning utslipp av rester av antimikrobielle midler og resistente bakterier fra renseanlegg har for utvikling av antimikrobiell resistens.

Noen studier indikerer at renset avløpsvann bidrar relativt lite til den totale eksponeringen som organismer i vannmiljøer og marine miljøer utsettes for. På den annen side blir ferskvannsmiljøer generelt sett på som et viktig reservoar for nye resistenskilder.

En omfattende studie fra de langvarige slam-feltene i Skåne i Sør-Sverige, der avløpsslam er tilført hvert 4. år siden 1981, viser at bruk av avløpsslam på jordbruksmark kun har gitt mindre endringer av jordbakteriene, og det ble ikke funnet bevis for at bruk av behandlet avløpsslam økte mengden av resistente bakterier eller resistensgener i jorda.

Antimikrobiell resistens er beskrevet som en av vår tids største folkehelsetrusler. For å bekjempe trusselen, må alle tiltak for å unngå spredning av antimikrobielle stoffer, resistente bakterier og resistensgener vurderes. Konsentrasjonen av antimikrobielle stoffer, resistente bakterier og resistensgener er høyest i ubehandlet kloakk og ved innløpet til renseanleggene.

Separat behandling av de delstrømmer med høyest konsentrasjon av antimikrobielle stoffer, resistente bakterier og resistensgener, kan derfor være et effektivt tiltak for å redusere den totale belastningen som kommer til renseanleggene. På grunn av de høye konsentrasjonene i urenset avløpsvann, er det viktig å være oppmerksom på risikoen for lekkasjer fra rørsystemene for slikt avløpsvann, spesielt når det gjelder risiko for inntrenging av avløpsvann til distribusjonssystemet for drikkevann. Oppgradering og vedlikehold av avløps- og drikkevannsnettverk vil også redusere denne risikoen betydelig.

For å skaffe til veie mer data, forslår VKM å etablere et nytt overvåkingsprogram for resistente bakterier i avløpsvann og slam i Norge, som kan være parallelt med NORM og NORM-VET, som er myndighetenes overvåkningsprogram for antimikrobiell resistens hos mennesker og dyr. På denne måten får en dekket helheten mennesker, dyr, mat og miljø.

Rapporten fra VKM har ikke identifisert noen målbare parametere som vil utløse umiddelbar respons fra Mattilsynet eller Miljødirektoratet.

Les mer og last ned rapporten hos VKM.

Se også omtale hos Mattilsynet.

Les mer om overvåkingsprogrammene NORM og NORM-Vet hos FHI.

Relaterte nyhetssaker

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt. Det samme er en utredning om å øke gjenvinningen av fosfor, inkludert et...

les mer
Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet og statsforvalterne gjennomfører i disse dager en større tilsynsaksjon rettet mot kommunenes avløpsanlegg i tettbygde strøk. – I tilsynet vil vi både se om kommunene oppfyller dagens krav og om de vil kunne oppfylle dem også i framtiden. Kommuner som...

les mer
Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet vil, sammen med statsforvalteren, gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot kommunale avløpsanlegg i uke 33-39.     Tema for årets aksjon vil være kommunenes og IKS-enes overordnete styring og planlegging av avløpsområdet regulert etter...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen. Konstituert direktør Yngve Wold og rådgiver Ingun Tryland påpekte i sitt innlegg i...

les mer