6255 3030 post@norskvann.no

Endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv.)

10. aug, 2021 | Byggesaker, Høringer, Jus

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. gjelder mer effektive virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder, samt finansiering av infrastruktur (utbyggingsavtaler mv).

Forslaget er ment å bidra til mer effektiv planlegging og gjennomføring av fortettings- og transformasjonsprosjekter i byer og tettsteder. Det innebærer et nytt system for finansiering av hovedledninger ved boligbygging. Departementets høringsfrist er 1. november 2021.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til vår høringsuttalelse innen 22. oktober 2021. Hvis du har spørsmål – ta kontakt med Elin Riise i Norsk Vann.

Relaterte nyhetssaker

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer
Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven. Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L...

les mer
Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Norsk Vann mener forslaget til ny lov om vass- og avløpsanlegg bør hete «lov om kommunale vasstjenester». I vår høringsuttalelse ber vi Miljødirektoratet utvide forslaget, ved å ta inn bestemmelsene om tilknytningsplikt fra plan- og bygningsloven og bestemmelsene om...

les mer