6255 3030 post@norskvann.no

Endringer i drikkevannsforskriften sendt på høring

21. jun, 2022 | Høringer, Pågående høringer

Utkast til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften er nå på høring med frist 15. september 2022.

Nytt drikkevannsdirektiv – direktiv (EU) 2020/2184 – ble vedtatt i EU i 2020, og er gjennomført i norsk rett i drikkevannsforskriften, som en del av EØS-avtalen. Gjeldende drikkevannsforskrift fra 2017 er utformet etter utkastet til drikkevannsdirektivet slik det da forelå. Denne høringen er et forslag til forskrift om endringer i drikkevannsforskriften for å gjenspeile den vedtatte versjonen av direktivet.

Norsk Vann vil gi innspill til høringen. Medlemmer som ønsker at vi skal videreformidle eventuelle merknader kan sende disse til Kjetil Furuberg  innen 15. august. 

Les mer

Forskriftsutkastet med høringsnotat med utfyllende informasjon er tilgjengelig på Mattilsynets sider

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for...

les mer
Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer