6255 3030 post@norskvann.no

Bergsprengte drikkevannsmagasin – hvordan vurdere risiko?

25. feb, 2022 | Arrangement

Hvordan skal drikkevannsmagasiner i fjell vurderes og håndteres? Hvordan drifter vi ledningsnettet på en helsemessig sikker måte? På Norsk Vanns fagtreff 7. – 9. mars presenteres nye rapporter som omhandler disse problemstillingene. Meld deg på her. 

Den røde tråden for disse to temaene er hygienisk sikker distribusjon av drikkevann.

I Norge har vi tradisjon for å benytte bergsprengte drikkevannsmagasiner. Utfra forarbeidene til Norsk Vann rapport 269 «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin», antas at over en million mennesker i Norge mottar drikkevann fra slike berganlegg. Innlekking fra omkringliggende berg vil forekomme i større eller mindre grad, og utgjør en risiko for tilførsel av forurensning til det ferdig behandlede vannet. Dette ble synligjort ved Askøy-hendelsen.

Erkjennelse av risiko er en forutsetning for å kunne forebygge, redusere og håndtere den. Det innebærer mer enn å observere at risikoen finnes. Det krever også at man vurderer hvilke konsekvenser den kan få, og hvordan den bør håndteres. Fraværet av risikoerkjennelse kan føre til at man unnlater å gjennomføre tiltak som burde ha vært gjennomført.

Teksten er hentet fra Stortingsmelding 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet. Etter Askøy-hendelsen har det med rette vært stor oppmerksomhet knyttet til bergsprengte drikkevannsmagasiner. Målsettingen med prosjektet har vært å gi anleggseierne et grunnlag for å vurdere risiko for forurensning av drikkevannet i sine anlegg, og beskrive forebyggende og avbøtende tiltak. Det er nå viktig at alle vannverk som har slike anlegg, vurderer og erkjenner risikoen ved anleggene, og utfra dette gjør nødvendige tiltak.

Hvordan dette kan gjøres i praksis vil du høre mer om på fagtreffet. Vi starter med å presentere den nye Norsk Vann rapporten nevnt over. Så deler Trondheim kommune, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune og Mattilsynet sine erfaringer og synspunkter på temaet. Avslutningsvis ser vi nærmere på feil og mangler ved bygde basseng.

Forskning viser at det er høyere risiko for mage- og tarmsykdom ved arbeid på vannledningsnettet. Alle som utfører dette viktige arbeidet, må i fellesskap bidra ved gjøre de rette tingene for å sikre helsemessig trygt drikkevann.

Ved lekkasjeutbedringer o.l. er det ofte et tidspress for å gjenopprette vannforsyningen. Dette tidspresset beskrives ofte av driftspersonell som en ekstra stressfaktor, som kan medføre at det syndes mot en hygienisk betryggende utbedring av lekkasjen. Driftspersonellet kan oppleve krevende abonnenter og bli stresset i slike situasjoner. Tidspress er ikke en unnskyldning for ikke å utføre helsemessig sikker drift av vannledningsnettet. Det er viktig at det settes av nødvendig tid til reparasjoner og andre driftsoppgaver, og at prosedyrer for å sikre helsemessig sikker vannforsyning følges. Dette gjelder særlig ved trykkløshendelser. Hygiene er førsteprioritet, og driftspersonell og entreprenører må ha nødvendig opplæring og riktige holdninger.

På dag 2 av fagtreffet gjennomgås oppdaterte prosedyrer og anbefalinger for arbeid på vannledningsnettet i form av en ny Norsk Vann rapport.

Hjertelig velkommen!

Relaterte nyhetssaker

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer
Tema på Fagtreffet: Overvåkning av vannkvalitet

Tema på Fagtreffet: Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av mikrobiologisk vannkvalitet i vannkilder, vannmagasiner og ledningsnett er et av flere interessante temaer på årets Fagtreff. Bli med og hør om hva vi kan lære av å ta i bruk nye metoder. Se hele programmet og meld deg på her. Folkehelseinstituttet vil...

les mer