6255 3030 post@norskvann.no

Ber KMD hindre overbygging av vann- og avløpsledninger

12. okt, 2020 | Høringsuttalelser, Ledningsnett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått å utvide omfanget av søknadsfrie tiltak. I vår høringsuttalelse påpeker vi at tiltak tett på eller over vann- og avløpsledninger gjør det vanskelig å reparere og skifte ut ledningene og kan føre til at de blir skadet under byggeprosessen.

I dag kan huseiere søknadsfritt føre opp en terrasse som er lavere enn 0,5 meter over bakken. Departementet foreslår å utvide unntaket til høyder på inntil 1 meter med rekkverk, og at reglene om eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelde for terrassene. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad, dersom det bare skal brukes til bod eller lignende. Departementet foreslår at disse tilbyggene også skal kunne brukes til beboelse og varig opphold. 

I høringsuttalelsen oppfordrer vi departementet til å utvide kravet om å unngå overbygging av ledninger i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a siste punktum, til gjelde alle tiltak som unntas fra søknad og tillatelse. I tillegg mener vi at kravet bør inkludere restriksjonsbeltet rundt ledningene.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer
Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer